Reglement Summerfun

Huishoudelijk reglement tienerwerking

Organisatie

De gemeentelijke tienerwerking wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Koksijde, vertegenwoordigd door Marc Vanden Bussche, Burgemeester en Joeri Stekelorum, gemeentesecretaris. Beslissingen worden genomen door het College van Burgemeester en Schepenen.

De dagelijkse leiding is in handen van het diensthoofd jeugd, die wordt bijgestaan door de agogisch medewerker van de jeugddienst.

Voor de activiteiten wordt samengewerkt met monitoren (jobstudenten). Dit zijn jongeren vanaf 17 jaar die een getuigschrift animator in het jeugdwerk behaald hebben. Zij werken in dienstverband van het gemeentebestuur en dragen de eindverantwoordelijkheid van de activiteiten.

 

Voorwaarden tot deelname

De tienerwerking staat open voor alle kinderen van 11 tot en met 15 jaar. Enkel ingeschreven kinderen kunnen deelnemen aan de activiteiten.

Kinderen met een fysieke beperking (bijv. rolstoel, prothese, …)

Vele activiteiten zijn toegankelijk voor kinderen met een fysieke beperking. Als wij hiervan op de hoogte gebracht worden, kunnen deze kinderen een aangename dag beleven. Andere activiteiten zijn helaas niet toegankelijk. Daarom proberen wij een uitgebreid aanbod te voorzien.

Kinderen met een mentale beperking (bijv. syndroom van down)

Helaas beschikken wij niet over de juiste begeleiding om deze kinderen toe te laten tot de activiteiten. Met het oog op de juiste zorgen en hun eigen veiligheid moeten wij deelname weigeren.

medische – en informatiefiche

Er wordt verwacht van de ouders dat ze medische gegevens van hun kinderen meedelen in de medische fiche (medicatie, ADHD, allergieën, … ). De begeleidende monitoren worden hiervan op de hoogte gebracht. De tienerwerking kan niet aansprakelijk gesteld worden wegens foute informatie van de ouders of als geen correcte informatie gegeven werd over het kind via de medische – en informatiefiche.

Ouders hebben een meldingsplicht

 

Programma

Activiteiten vinden plaats tijdens werkdagen. Tijdens weekends en de laatste week van augustus zijn er geen activiteiten.

Het programmaboekje kun je verkrijgen op de jeugddienst.

 

Inschrijven

Inschrijven gebeurt ter plaatse op de jeugddienst. De inschrijfmomenten worden op voorhand bekendgemaakt. Reserveren is nodig.

 

Kortingen

Er kan een lidkaart/kortingkaart (de tienerpas) aangekocht worden, de prijs is 2.00 euro. Hiermee krijg je korting op verschillende activiteiten.

Wanneer je een lidkaart aankoopt na inschrijving voor een aantal activiteiten, worden deze kortingen niet terugbetaald. Voor toekomstige activiteiten krijg je wel korting.

 

Annuleren van activiteiten

medisch attest

Annuleren van een activiteit kan enkel wegens ziekte of ongeval en mits een doktersattest. Enkel dan wordt het volledige bedrag terugbetaald.

geen medisch attest

Wanneer je annuleert tijdens of vóór een activiteit, met uitzondering van een doktersattest, wordt niets terugbetaald.

 

Kinderen ophalen en brengen

De kinderen worden verwacht bij de begeleiding van de activiteit een kwartier voor de start van de activiteit. Voor de activiteit en vanaf het afhalen na de activiteit dragen de ouders de verantwoordelijkheid voor hun kinderen. Er is geen opvang voorzien voor en na de activiteit. Ouders kunnen hun kinderen niet vroeger komen halen zonder toestemming van de begeleiding. De jeugddienst zorgt ervoor dat er altijd iemand op de verzamelplaats staat om de kinderen op te vangen. Bij het afhalen van de kinderen blijft een begeleider aanwezig tot iedereen is opgehaald. Indien je niet op tijd aanwezig kan zijn om je kind te brengen of op te halen, verwittig je tijdig de jeugddienst.

 

Verzekering

Het gemeentebestuur sluit een verzekeringspolis af voor de ingeschreven kinderen en de begeleiding. En dit voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.

Als kinderen schade aanrichten, kunnen de kosten via de ouders teruggevorderd worden.

 

Gedragscode

Kinderen nemen actief deel aan de activiteiten. Pesten, onhandelbaar of ongepast gedrag kan niet. De aanmaningen van de monitoren dienen gevolgd te worden. Indien de deelnemer zich niet houdt aan afspraken, kan hij/zij gestraft worden (aan de kant zitten, opruimen, …). Indien het toch uit de hand loopt, worden de ouders aangesproken door iemand van de begeleiding of de jeugddienst. Wij behouden te allen tijde het recht om kinderen te weigeren (voor of na inschrijving) die de goede werking van de tienerwerking in het gedrang brengen.

 

Laat je thuis

Juwelen, eigen spelen, e.d. breng je best niet mee. Zo kun je het ook niet kwijtraken. Wapens (messen, blaaspijpen, katapulten, …), alcoholische dranken, drugs en sigaretten worden niet toegestaan. Zondagskleren zijn niet nodig, je kind komt uiteraard om te spelen.

 

Ziekte of blessure

Zieke kinderen worden niet opgevangen tijdens een activiteit. Als een kind ziek wordt tijdens een activiteit, worden de ouders of contactpersoon verwittigd. Een klein letsel of wonde wordt behandeld door de begeleiding, zij hebben steeds een EHBO – koffer bij. Indien het ernstig is, worden de hulpdiensten verwittigd. Er gaat steeds een monitor of iemand van de jeugddienst mee naar het ziekenhuis/de dokter en de ouders worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

 

Achtergebleven materiaal

Kleren, rugzakken en verloren materiaal blijven gedurende de maand september op de jeugddienst. Je kunt daar kijken of je verloren voorwerp er ligt: JOC De Pit, Kursaallaan 28, 8670 Koksijde.

 

Foto’s en promotie

Tijdens de tienerwerking kunnen foto’s genomen worden van de kinderen. Deze foto’s worden gebruikt voor promomateriaal. Wij maken gebruik van volgende promotiemiddelen:

-          Brochure tienerwerking “Summerfun – Parents Not Included”

-          Gemeentelijke website

-          Plezandkrantje

-          Gemeentelijke infoborden

-          Site van de jeugddienst

-          Facebookpagina